Condicions generals de contractació

INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquesta Web, www.miriamtirado.com (a partir d’ara Espai Web) l’ostenta: Míriam Tirado Torras, amb NIF 39.368.404V i domicili al c/ St. Maurici núm. 9, 3º-1ª de Manresa. Aquest document regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Espai Web www.miriamtirado.com i la compra o adquisició de productes i/o serveis en el mateix (d’ara en endavant, Condicions).

A efectes d’aquestes Condicions, s’entén que l’activitat que Míriam Tirado Torras desenvolupa a través de l’Espai Web comprèn: serveis de consultoria i criança.

A part de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquest Web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent la política de cookies i la política de privacitat i protecció de dades de Míriam Tirado Torras. Utilitzant aquest Espai Web o al fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte i/o un servei a través del mateix, l’Usuari conscient queda vinculat per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment mencionat, pel que si no està d’acord amb tot això, no pot utilitzar aquest Espai Web.

Així mateix, s’informa que aquestes condicions podrien ser modificades. L’Usuari és el responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o utilitzi l’Espai Web, ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en el que es sol·liciti l’adquisició de productes i/o serveis.

Per tal de resoldre els dubtes que puguin sorgir a l’Usuari en referència a les Condicions, pot contactar amb la titular utilitzant les dades de contacte facilitades a l’encapçalament o bé, utilitzant el formulari de contacte.

L’USUARI

L’accés, la navegació i l’ús de l’Espai Web, confereix la condició d’usuari (d’ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), pel que s’accepten, des de que s’inicia la navegació per l’Espai Web, totes las Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

L’Usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte de l’Espai Web. Aquesta responsabilitat es fa extensiva a:

 • Utilitzar aquesta Web únicament per realitzar consultes i compres legalment vàlides.
 • No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha realitzat una compra d’aquesta naturalesa, podria ser anul·lada i s’informaria a les autoritats pertinents.
 • Facilitar dades de contacte vertaderes i lícites, per exemple, l’adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d’Ús).

L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir la capacitat legal per celebrar contractes a través d’aquest Espai Web. La Web està dirigida principalment a Usuaris residents a Espanya. Míriam Tirado Torras, no assegura que la Web compleixi legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment, www.miriamtirado.com declina tota la responsabilitat que es pugui derivar de l’esmentat accés.

PROCÉS DE COMPRA i/o ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats poden comprar i/o adquirir a l’Espai Web pels mitjans i formes establertes. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició on-line a www.miriamtirado.com, en el que podran seleccionar varis productes i/o serveis i ser afegits a la cistella o espai final de compra i finalment prémer a: “finalitzar compra”.

Així mateix, l’Usuari haurà d’omplir i/o comprovar la informació que es sol·licita en cada cas, tot i que durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, aquestes dades podran ser modificades.

Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que www.miriamtirado.com ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o de prestació de serveis. És a dir, la confirmació de la comanda, i en tot cas, se li informarà igualment mitjançant correu electrònic, quan la compra sigui enviada. Una vegada finalitzat el procés de compra, l’Usuari accepta que l’Espai Web generi una factura electrònica que facilitarà a l’Usuari a través de correu electrònic, o bé a través de l’espai personal al Web.

Així mateix, si l’Usuari ho desitja, pot obtenir una còpia de la factura en paper, sol·licitant-la a www.miriamtirado.com utilitzant els espais de contacte del Web o a través de les dades de contacte facilitades anteriorment.

L’Usuari, en el moment de la compra, reconeix estar informat de les condicions particulars de venda que es refereixen al producte i/o servei en qüestió i que es mostren a la presentació o a les imatges d’aquest Espai Web, indicant de forma enunciativa, però no exhaustiva, i fan referència a: nom, preu, quantitat, detalls dels productes o característiques, cost de les prestacions i/o com es desenvoluparan, i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza la plena i completa acceptació de les condicions particulars de venda aplicables en cada cas.

DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per Míriam Tirado Torras a través de l’Espai Web, estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o a que cap circumstància o causa de força major (clàusula novena d’aquestes Condicions) afecti al subministrament i/o a la prestació de serveis.

Si es produïssin dificultats en referència al subministrament de productes o no quedés estoc, Míriam Tirado Torras, es compromet a contactar amb l’Usuari i a reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import. Aquest serà igualment aplicable en les situacions en que la prestació de serveis esdevingués irrealitzable.

PREUS I PAGAMENTS

Els preus mostrats en la Web, són els preus finals mostrats en Euros (€) i inclouen els impostos excepte que, per exigència legal, especialment el relacionat amb l’IVA, es senyali i s’apliqui de manera diferent. Les despeses d’enviament estan incloses al preu final dels productes tal i com es mostra al Web. Míriam Tirado Torras realitza serveis d’entrega i/o enviaments a través de companyies de missatgeria.

En cap cas, la Web afegirà despeses addicionals a un producte o a la prestació de serveis de manera automàtica, únicament a aquells en que l’Usuari hagi seleccionat i escollit de manera lliure i voluntària.

Els preus poden ser modificats en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran a les comandes i compres en les que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de la comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran a través de plataformes on-line com són PayPal i Stripe.

ENTREGA

En els casos en els que procedeixi a realitzar l’entrega física del bé contractat, les entregues s’efectuaran en l’àmbit del següent territori: Espanya (Península i Balears).

Excepte en circumstàncies imprevistes o extraordinàries, o que en el seu cas, derivin de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra, serà entregada en el termini assenyalat en l’Espai Web segons el mètode d’enviament seleccionat per l’Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de confirmació de la comanda.

Si per alguna circumstància aliena a Míriam Tirado Torras no es pogués complir amb la data prevista d’entrega, aquésta contactarà amb l’Usuari per informar-li d’aquesta circumstància i, aquest podrà escollir seguir endavant amb la compra establint una nova data d’entrega, o bé, anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, les entregues a domicili es realitzaran en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar l’entrega de la comanda per absència de l’Usuari, la comanda podria ser retornada al magatzem. No obstant, el transportista deixaria un avís explicant a on es troba la seva comanda i com fer-ho per tal que sigui entregada de nou. Si a l’Usuari li resulta impossible trobar-se al lloc d’entrega durant la franja horària convinguda, haurà de contactar amb Míriam Tirado Torras per convenir l’entrega un altre dia.

Transcorreguts 30 dies de la data en que la comanda estigui disponible per l’entrega i no hagi estat entregada per causa no imputable a Míriam Tirado Torras, s’entendrà que l’Usuari desitja desistir el contracte i que aquest es considera resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l’Usuari seran retornats, exceptuant les despeses addicionals resultants de la pròpia elecció de l’Usuari d’una modalitat d’entrega diferent a la modalitat més assequible d’entrega ordinària que ofereix l’Espai Web, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data en que es considera resolt el contracte.

No obstant, l’Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pugui tenir un cost addicional que li podrà ser imputat. A efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït l’entrega o que el producte ha estat entregat en l’instant en el que l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari, adquireixi la possessió material dels productes, que s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça d’entrega convinguda.

Els riscos que es puguin derivar, aniran a càrrec de l’Usuari a partir de l’entrega efectuada. L’Usuari adquireix propietat dels productes, quan Míriam Tirado Torras rebi el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, incloent les despeses d’enviament, o bé en el moment de l’entrega, si aquesta es posterior a la recepció completa de l’import objecte de pagament per Míriam Tirado Torras.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost Sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per la seva entrega i/o prestació de servei s’entendran localitzables en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça d’entrega està al territori espanyol exceptuant, Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret que es tracti.

MITJANS TÈCNICS PER LA CORRECCIÓ D’ERRORS

Es posa en coneixement de l’Usuari, que en el cas que es detecti que s’ha produït un error al introduir les dades necessàries per tal de processar la sol·licitud de compra a l’Espai Web, podrà modificar les mateixes contactant amb Míriam Tirado Torras a través dels espais habilitats al Web, i, en tot cas, a través dels espais habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació general).

Tanmateix, aquestes dades podran ser rectificades per l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Web. En qualsevol cas, l’Usuari abans de prémer el “botó de compra”, té accés a l’espai o cistella on es van anotant les sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús per informar-se sobre com exercir sobre el seu dret de rectificació segons disposa l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

DEVOLUCIONS

En els casos en els que l’Usuari adquireixi productes al o a través de l’Espai Web del titular, li corresponen els drets que s’enumeren i es descriuen a continuació:

 • Dret al Desistiment.

L’Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra a l’Espai Web, té el dret a desistir de la mateixa compra en el termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals de la data en que l’Usuari o un tercer autoritzat pel mateix, diferent que el transportista, va rebre la possessió material dels béns adquirits a l’Espai Web de Míriam Tirado Torras, o en el cas de que els béns que composen la seva comanda s’entreguin per separat, als 14 dies naturals del dia de la data en que l’Usuari o un tercer autoritzat pel mateix, diferent que el transportista, va rebre la possessió de l’últim d’aquests béns materials que formaven part de la mateixa comanda de compra. Per tal d’exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar la seva decisió a Míriam Tirado Torras. Podrà fer-ho a través dels espais de contacte habilitats al Web. L’Usuari, independentment del mitjà que esculli per comunicar la seva decisió, haurà d’expressar de manera clara i inequívoca que la seva intenció és desistir del contracte de compra. En cas de desistiment, Míriam Tirado Torras, reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d’enviament (amb excepció de les despeses addicionals escollides per l’Usuari per la modalitat d’enviament diferent a la modalitat més econòmica oferta en la Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, amb un termini màxim de 14 dies naturals a comptar de la data en la que Míriam Tirado Torras, és informada de la decisió de desistiment per part de l’Usuari.

Míriam Tirado Torras reemborsarà a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que aquest va utilitzar per a realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’Usuari. No obstant, Míriam Tirado Torras podrà retenir l’esmentat import fins a la recepció dels productes o articles de la compra, o fins que l’Usuari presenti una prova de devolució dels mateixos, segons el que es compleixi en primer terme. L’Usuari podrà retornar o enviar els productes a Míriam Tirado Torras al c/ Sant Maurici, 9, 3er-1ª 08243 MANRESA.

L’Usuari reconeix conèixer que haurà d’assumir el cost addicional de devolució (transport, entrega) dels béns, si s’incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes, resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, característiques i funcionament dels béns.

L’Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal i com es recull en l’article 103 del Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, en el que s’aprova el Text Refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementaries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: Productes personalitzats; productes que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o vídeo sense l’embolcall original de fàbrica.

En aquest mateix sentit, es regeix la prestació d’un servei que l’Usuari pogués contractar en aquest Espai Web, doncs la mateixa Llei estableix que no assistirà al Dret de Desistiment a l’Usuari quan la prestació de servei ha estat completament executada o quan s’hagi iniciat amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva de que és conscient que, una vegada el contracte hagi estat completament executat per Míriam Tirado Torras, haurà perdut el seu dret al desistiment.

En tot cas, no es reemborsarà cap quantitat si el producte ha estat utilitzat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en les que van ser entregades o que hagin patit un dany després de l’entrega.

Així mateix, s’han de retornar els productes utilitzant o incloent tots els embolcalls originals, les instruccions i demés documents que s’acompanyin, a part, d’una còpia de la factura de compra.

 • Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament.

Es tracta de que tots aquells casos en el que l’Usuari consideri que, en el moment de l’entrega el producte no s’ajusta a l’estipulat en el contracte o comanda de compra i que, per tant, haurà de contactar amb Míriam Tirado Torras de manera immediata i fer- -li avinent la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten el l’apartat anterior (Dret de Desistiment). Posteriorment, l’Usuari serà informat de com procedir a la devolució dels productes i aquests, un cop retornats, seran examinats i s’informarà a l’Usuari, en un termini raonable, si es procedeix al reemborsament o, en cas contrari, a la substitució del mateix. El reemborsament o substitució del producte s’efectuarà a la major brevetat possible, dins dels 14 dies següents a la data en la que Míriam Tirado Torras enviï a l’Usuari un correu electrònic confirmant que es procedeix al reemborsament o a la substitució de l’article no conforme. L’import abonat pels productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloent-hi les despeses d’entrega i les despeses que poguessin generar a l’Usuari per realitzar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’Usuari va utilitzar per abonar la compra. En tot cas, l’Usuari, entenent com a consumidor i usuari, estarà emparat pels drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment.

 • Garanties

L’Usuari, entenent com a consumidor i usuari, disposa d’unes garanties sobre els productes que pot adquirir a través de la Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus producte, en referència a Míriam Tirado Torras. Per tant, per la falta de conformitat dels mateixos, que es manifesti en un termini de dos anys des de l’entrega del producte. En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre i quan: s’ajustin a la descripció realitzada per Míriam Tirado Torras i mantinguin les qualitats presentades en la mateixa; siguin aptes per l’ús que ordinàriament es destinen productes del mateix tipus, i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que siguin fonamentalment el que s’espera del mateix. Quan l’Usuari al rebre els productes no ho percebi així, haurà de procedir tal i com s’indica en l’apartat de Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament. No obstant, alguns dels productes que es comercialitzen a la Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre i quan, aquestes es derivin del tipus de material amb les que han estat fabricades i que formaran part de l’aparença individual del producte, i no seran considerades com un defecte. Per altra banda, podria donar-se al cas que l’Usuari adquireixi a la Web un producte d’una marca o de fabricació per un tercer. En aquesta cas, i considerant que l’Usuari ho considera com a producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir els el dret de garantia legal directament envers ells en el període de dos anys posteriors a l’entrega de dits productes. Per tot això, l’Usuari hauria de conservar tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte disposició legal en el sentit contrari, Míriam Tirado Torras no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, independentment del seu origen:

 • Qualsevol pèrdua que no sigui atribuïble a algun incompliment per part seva.
 • Pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes.
 • Qualsevol altre pèrdua indirecte que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en el que es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.

Igualment, Míriam Tirado Torras, també limita la seva responsabilitat en els següents casos:

 • Míriam Tirado Torras, aplica totes les mesures pertinents per a proporcionar una visualització fidel del producte en l’Espai Web, malgrat no es responsabilitza de les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir degut a la falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o altres d’aquest tipus
 • Míriam Tirado Torras, actuarà amb la màxima diligència a efectes de posar a disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. Malgrat, no es responsabilitza dels prejudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment a causa de vagues, retencions en carreteres i, en general qualsevol altre causa pròpia del sector que derivi en retards, pèrdues o furts del producte.
 • Errors tècnics per causes fortuïtes d’altre índole, que impedeixin el normal funcionament del servei a través d’internet. Falta de disponibilitat de l’Espai Web per raons de manteniment o altres, que impedeixin disposar del servei. Míriam Tirado Torras, posa tots els mitjans disponibles a efectes de facilitar el procés de compra, pagament i enviament/entrega dels productes, no obstant s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, causa fortuïta o de força major.
 • Míriam Tirado Torras, no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l’Usuari. Tampoc es farà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari retornar el producte correctament.
 • En general, Míriam Tirado Torras, no es responsabilitza de cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, qual aquest estigui fora de control raonable, és a dir, que es tractin de força major. Les obligacions quedaran suspeses mentre el període de força major continuï, i Míriam Tirado Torras, disposarà d’una ampliació en el termini per tal de complir-les en un període de temps d’igual durada que la causa major.

COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l’ús d’aquest Espai Web, l’Usuari accepta que les comunicacions amb Míriam Tirado Torras, siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats a l’Espai Web). A efectes contractuals, l’Usuari consent utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i demés comunicacions que Míriam Tirado Torras enviï de forma electrònica, compleix els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà als drets reconeguts per llei a l’Usuari. L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb Míriam Tirado Torras, a través de les dades de contacte que es faciliten en aquestes condicions, i, en tot cas, a través dels espais de contacte de l’Espai Web.

Igualment, excepte que s’estipuli el contrari, Míriam Tirado Torras pot contactar i/o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic o en l’adreça postal facilitada.

RENÚNCIA

Cap renúncia de Míriam Tirado Torras a un dret o acció legal concreta o a la falta de requeriment de Míriam Tirado Torras del compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions, suposarà ni renúncia a altres drets o accions derivades d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà a l’Usuari del compliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de Míriam Tirado Torras a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivades d’un contracte produirà efecte, a no ser que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui per escrit a l’Usuari.

NUL·LITAT

Si alguna de las presents Condicions es declaressin nul·les i sense efecte per una ferma resolució dictada per una autoritat competent, el resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per dita declaració de nul·litat.

ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document al que es faci referència expressa en aquéstes, constitueix l’acord íntegre existent entre l’Usuari i Míriam Tirado Torras, en relació amb l’objecte de compravenda i substitueix a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’Usuari i Míriam Tirado Torras, reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per una altra part, exceptuant el que figura mencionat en les presents Condicions.

PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a Míriam Tirado Torras en el transcurs d’una transacció en l’Espai Web, seran tractades mitjançant l’establert en les polítiques de protecció de dades (Avís Legal i Condicions Generals d’Ús). A L’accedir, navegar i/o utilitzar l’Espai Web, l’Usuari consent el tractament de dita informació i dades, i declara que tota la informació o dades són certes.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’accés, navegació i/o ús d’aquest Espai Web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regiran per la legislació Espanyola. Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, navegació i/o l’ús de l’Espai Web, o amb la interpretació o execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre Míriam Tirado Torras i l’Usuari, serà sotmès a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari pot transmetre a Míriam Tirado Torras, les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General). A més a més, Míriam Tirado Torras disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris i aquests poden sol·licitar-ho en qualsevol instant, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

Tanmateix, si des de la celebració d’aquest contracte de compra entre Míriam Tirado Torras i l’Usuari sorgeix una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsia, d’acord amb el Reglament UE Nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, en referència a la resolució de litigis en línia en matèria de consum.